نصب و راه اندازی معدن

تعداد پروژه های انجام شده در کشورهای مختلف

4

ازبکستان

14

گرجستان