نصب و راه اندازی معدن

تعداد پروژه های انجام شده در کشورهای مختلف

48

جمهوری آذربایجان

20

جمهوری قزاقستان

12

روسیه

 
4

ازبکستان

14

گرجستان